Fundacja „Dla Ziemi i Ludzi”

Fundacja „Dla Ziemi i Ludzi” powstała w 2011 roku jako kolejny krok w realizacji życzliwych pragnień i idei płynących z głębokiej empatii i troski o ludzkość, przyrodę i naszą piękną planetę.

Głównym celem naszej działalności jest tworzenie i wspieranie oddolnych ekologicznych inicjatyw społecznych (tzw. ekowiosek) dążących do osiągnięcia szeroko pojętej samowystarczalności. Zależy nam na promocji zdrowego stylu życia, harmonii z naturą, pozytywnego podejścia do rzeczywistości, naturalnej uprawy ziemi, ekologicznego budownictwa, permakultury, odnawialnych źródeł energii, kultury i sztuki integrującej człowieka z przyrodą, lokalnej współpracy.

Tworząc i realizując programy Fundacji mamy na uwadze najgłębszą życzliwość wobec nas samych oraz wszystkiego co nas otacza. Jesteśmy ciągle otwarci na naukę, rozwój, współpracę i wymianę doświadczeń.


Cechy charakterystyczne Fundacji

* wolontariat odgórny – wszyscy Członkowie Organów Fundacji pełnią swe funkcje bezpłatnie – §13 pkt.3 Statutu,
* głęboka demokracja – konsensus jest podstawową zasadą podejmowania decyzji przez wszystkie organy fundacji, zespoły programowe, jednostki organizacyjne i terytorialne – §14 Statutu,
* jawność – protokoły z zebrań Organów Fundacji są udostępniane na życzenie wszystkim członkom Organów Fundacji, pracownikom, wolontariuszom, naukowcom, studentom oraz innym zainteresowanym – §15 pkt.1 Statutu.
* klarowność – całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową – §9 pkt.2 Statutu,
* otwartość struktur – Rada Fundacji jako najwyższy organ uchwałodawczy jest otwarta na przyjmowanie nowych członków a ich liczba jest nieograniczona – §16 pkt.1 Statutu.
* gwarancja bezpieczeństwa majątku – brak możliwości zaciągania kredytów i pożyczek obciążonych odsetkami oraz brak możliwości dokonywania obciążeń hipotecznych na nieruchomościach należących do Fundacji – §26 oraz §27 Statutu,

Reklamy