Statut Fundacji “Dla Ziemi i Ludzi”

Spis treści

Dział I – Postanowienia ogólne
Dział II – Cele i zasady działania Fundacji
Dział III – Majątek i dochody Fundacji
Dział IV – Organy Fundacji i ich organizacja
Dział V – Rada Fundacji
Dział VI – Zarząd Fundacji
Dział VII – Komisja Rewizyjna
Dział VIII – Samodzielne Jednostki Terenowe Fundacji (SJTF) i zasady ich funkcjonowania
Dział IX – Działacze Fundacji
Dział X – Zmiana statutu Fundacji
Dział XI – Postanowienia szczególne

Dział I – Postanowienia ogólne powrót do góry

§1.
1. Fundacja zostaje ustanowiona przez Artura Jana Milickiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 30.05.2011 roku, sporządzonym przed notariuszem Zofią Ostrowską w siedzibie notariusza w Gołdapi (repertorium A nr 1479/2011).

§2.
1. Fundacja nosi nazwę “Dla Ziemi i Ludzi”.
2. Fundacja “Dla Ziemi i Ludzi”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (z późniejszymi zmianami) o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu.
3. Fundacja może używać tłumaczenia nazwy w języku angielskim w brzmieniu: „For Earth and People Foundation”.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a także innych państw w ramach realizacji jej celów statutowych.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Barkowo w gminie Gołdap.
3. Fundacja ma prawo powoływać i zakładać oddziały i biura na terenie całej Polski.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

§4.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek i chronionego prawem.

Dział II – Cele i zasady działania Fundacji powrót do góry

§5.
Celem Fundacji jest ochrona Ziemi, ludzi, środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności poprzez prowadzenie i wspieranie:
1) działań na rzecz upowszechniania, promocji i wdrażania zasad permakultury;
2) działań na rzecz wspierania i rozwoju ekowiosek oraz innych ekologicznych wspólnot i społeczności lokalnych dążących do zwiększenia stopnia swej samowystarczalności oraz minimalizacji własnego śladu ekologicznego;
3) działań na rzecz tworzenia, poszukiwania, testowania, wdrażania i promocji rozwiązań ułatwiających ekowioskom i innym ekologicznym społecznościom lokalnym i wspólnotom osiągnięcie samowystarczalności, we wszelkich możliwych aspektach;
4) działań na rzecz inicjatyw i programów społecznych mających na celu rozwiązanie egzystencjalnych, ekonomicznych, socjalnych, ekologicznych i zdrowotnych problemów współczesnego społeczeństwa;
5) promocji pro-ekologicznego dziedzictwa kulturowego;
6) uczestnictwa obywateli w ochronie środowiska naturalnego;
7) promocji rolnictwa przyjaznego dla środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad permakultury, biodynamiki oraz zdrowych i naturalnych sposobów przetwarzania żywności;
8) działań kształtujących świadomość ekologiczną i zdrowy tryb życia oraz odżywiania się wśród ogółu społeczności, w tym w szczególności wegetarianizmu;
9) promocji technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych;
10) promocji twórczości intelektualnej, kulturalnej i artystycznej służącej integracji człowieka z Ziemią;
11) promocji produktów lokalnych i regionalnych;
12) Inicjatyw społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju, naturalnej ekonomii, głębokiej demokracji, socjokracji;
13) działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
14) działań na rzecz bezdomnych, ubogich i potrzebujących.

§6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą o podobnych celach działania;
2) współpracę z organami władzy publicznej, prasą, mediami i innymi środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, osobami prawnymi i fizycznymi;
3) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wykładów, sympozjów, prezentacji, warsztatów, szkoleń, imprez kulturalnych i edukacyjnych;
4) prowadzenie badań naukowych;
5) tworzenie własnych placówek naukowo-badawczych i oświatowych;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i lobbingowej;
7) inicjowanie programów ekologicznych w szkołach i innych placówkach oświatowych i kulturalnych;
8) zagospodarowanie nieruchomości pozostających w posiadaniu Fundacji, lub w jej zarządzaniu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, bez zagrożenia dla środowiska naturalnego i zaburzania równowagi ekosystemu;
9) stosowanie na terenie nieruchomości użytkowanych przez Fundację, a także promowanie na terenie tych nieruchomości i poza nimi technik budownictwa tradycyjnego, etnicznego i ekologicznego z użyciem materiałów przyjaznych dla środowiska;
10) udostępnianie nieruchomości pozostających w posiadaniu Fundacji, lub w jej zarządzaniu, osobom fizycznym i prawnym;
11) wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych.

§7.
1. Fundacja może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, osobami prawnymi lub fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
2. Fundacja ma prawo powoływać jednostki terenowe, oddziały, biura, koła, placówki naukowo-badawcze, placówki oświatowe, przedstawicielstwa, filie oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Fundacja może przyznawać stypendia, nagrody oraz organizować staże naukowe.

Dział III – Majątek i dochody Fundacji powrót do góry

§8.
1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski w wysokości 1000 PLN oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§9.
1. Dochodami Fundacji są:
a) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje dokonywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
b) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego.
c) odsetki od depozytów kapitałowych.
d) wpływy pochodzące z ofiarności publicznej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny, subwencji, dotacji lub przekażą jej inne dobra otrzymują tytuł honorowy: „Darczyńcy Fundacji”, o ile wyrażą wcześniej stosowne życzenie. Tytuł ten ma charakter osobisty i honorowy.

§10.
1. Fundacja może podejmować się gospodarowania powierzonymi jej funduszami, jeśli są one przeznaczone na realizację jej celów statutowych określonych w paragrafie 5.
2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
4. Z dochodów określonych w § 9 pkt. 1. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
5. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 4. – wolą spadkodawców i zapisodawców.

§11.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dział IV – Organy Fundacji i ich organizacja powrót do góry

§12.
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
c) Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją.

§13.
1. Członkiem Organów Fundacji może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, i której przysługuje pełnia praw obywatelskich.
2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać członkami Organów Fundacji, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Wszyscy członkowie Organów Fundacji wykonują swoje funkcje bezpłatnie.
4. Fundator drogą uchwały powołuje pierwszych członków Rady Fundacji oraz pierwszy Zarząd Fundacji.
5. Fundator jest dozgonnym członkiem Rady Fundacji. Fundatora może zastępować w Radzie wskazany przez niego przedstawiciel. Przedstawiciel Fundatora może być przez niego odwołany w dowolnym momencie. W przypadku śmierci Fundatora wszystkie jego uprawnienia opisane w niniejszym statusie przejmuje Przewodniczący Rady Fundacji.

§14.
1. Organy Fundacji podejmują decyzje i uchwały drogą głosowania przy udziale wszystkich zgromadzonych na zebraniu członków Organu.
2. Podstawowym modelem podejmowania decyzji realizowanym przez Organy Fundacji jest konsensus oparty na zasadzie przyzwolenia, zgodnie z którym wszelkie decyzje i postanowienia Organów Fundacji mogą zostać podjęte wtedy, gdy żaden ze zgromadzonych na zebraniu członków Organu nie ma uzasadnionego sprzeciwu przed podjęciem danej decyzji.
3. Gdy Organ Fundacji nie wypracuje konsensusu opartego na zasadzie przyzwolenia w sprawie nie cierpiącej zwłoki, wówczas możliwe jest podjęcie danej decyzji drogą jawnego głosowania opartego na zwykłej większości głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania. Do podjęcia decyzji drogą jawnego głosowania potrzebny jest albo wniosek fundatora w tej sprawie albo wniosek przynajmniej połowy obecnych na zebraniu członków danego organu.
4. W przypadku przyjęcia przez Organa Fundacji zasad umożliwiających bezpieczny i gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa i integralności danych sposób głosowania poprzez Internet wszelkie wybory i głosowania mogą odbywać się także drogą elektroniczną.

§15.
1. Zebrania Organów Fundacji są protokołowane, a protokoły archiwizowane przez okres minimum 20 lat, i udostępniane na życzenie wszystkim członkom Organów Fundacji, pracownikom, wolontariuszom, naukowcom, studentom oraz wszystkim osobom zainteresowanym, które mają uzasadniony powód do zapoznania się z tymi protokołami. Protokoły podpisują: przewodniczący zebrania i sekretarz.
2. W zebraniach Organów Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni eksperci oraz inne zaproszone osoby.

Dział V – Rada Fundacji powrót do góry

§16.
1. Rada Fundacji jest organem uchwałodawczym i składać się może z dowolnej ilości członków.
2. Radę Fundacji z mocy statutu stanowi Fundator, Koordynatorzy Samodzielnych Jednostek Terenowych Fundacji oraz inne osoby fizyczne lub prawne powołane jednomyślnie przez Radę na podstawie pisemnej deklaracji o chęci przystąpienia do Rady Fundacji oraz rekomendacji przynajmniej dwóch członków Rady po minimum rocznym okresie współpracy z Fundacją.
3. Osoba prawna wykonuje obowiązki członka Rady przez przedstawiciela będącego osobą fizyczną.
4. Rada podejmuje decyzję o przyjęciu nowego członka Rady drogą uchwały na zebraniu Rady, jednomyślnie, w obecności przynajmniej połowy swych członków.
5. Każdy członek Rady Fundacji przyjmowany jest do grona Rady na czas nieokreślony z zastrzeżeniem ust. 5a.
5a. Koordynatorzy Samodzielnych Jednostek Terenowych Fundacji, którzy nie zostali uprzednio przyjęci do Rady Fundacji zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2 i 4 stają się członkami Rady Fundacji tylko i wyłącznie na czas pełnienia przez każdego z nich funkcji Koordynatora Samodzielnej Jednostki Terenowej.
6. Raz na 3 lata Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego, którzy kierują jej pracami przez kolejny okres 3 lat.
7. Na wniosek co najmniej połowy swych członków Rada Fundacji może dokonać przedterminowej zmiany Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego.
8. Zebrania Rady odbywają się w siedzibie Fundacji w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący przewodniczy zebraniu Rady.
9. Zebranie Rady Fundacji zwołuje:
a) Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący lub Fundator z własnej inicjatywy, lub na wniosek innego członka Rady, Zarządu lub Komisji, ustalając termin, miejsce i porządek zebrania i skutecznie informując o tym wszystkich członków Rady, Zarządu i Komisji przynajmniej na 7 dni przed datą zebrania,
b) co najmniej połowa członków Rady Fundacji z własnej inicjatywy, ustalając termin, miejsce i porządek zebrania i skutecznie informując o tym wszystkich członków Rady, Zarządu i Komisji, przynajmniej na 7 dni przed datą zebrania.
10. Rada jest zdolna do podjęcia uchwał w sprawach należących do jej kompetencji w obecności co najmniej 1/3 swych członków, lecz nie mniej niż dwóch, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad na 7 dni przed datą zebrania. Jeżeli wszyscy członkowie są obecni na Zebraniu, wówczas Rada Fundacji może obradować i podejmować uchwały bez uprzedniego formalnego zwołania.
11. W przypadku niestawienia się w pierwszym terminie na Zebranie Rady Fundacji wymienionej w pkt. 10 niniejszego paragrafu liczby członków Rady Fundacji, wyznacza się drugi termin Zebrania Rady, nie wcześniej niż 7 i nie później niż 14 dni po pierwszym terminie. O drugim terminie zebrania Rady Fundacji informuje się wszystkich członków Rady, Zarządu i Komisji przynajmniej na 7 dni przed datą drugiego terminu zebrania. Zebranie Rady wyznaczone w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków Rady Fundacji.

§17.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji zgłoszonej na piśmie.
2. Śmierci członka Rady Fundacji lub utraty przez niego osobowości prawnej.
3. Wykluczenia z powodu braku uczestnictwa w posiedzeniach Rady przez ciągły okres przynajmniej 3 lat, przy jednoczesnym braku dobrowolnego zaangażowania w pracach i działalności Fundacji, lub z powodu działania godzącego w dobre imię fundacji. Decyzję o wykluczeniu członka Rady podjąć może jednoosobowo Fundator lub Przewodniczący Rady Fundacji po zasięgnięciu opinii na ten temat wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu Rady. Informacja o zamiarze podjęcia decyzji o wykluczeniu członka Rady musi być wprowadzona do porządku obrad i rozesłana do wszystkich członków Rady przynajmniej na 7 dni przed zebraniem Rady.
4. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Rady Fundacji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji na piśmie. Rada Fundacji rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Rady jest ostateczna.

§18.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Uchwalanie ogólnych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Fundacji.
2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjmowanie i wykluczanie członków Rady Fundacji.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Fundacji.
5. Powoływanie i odwoływanie wszelkich jednostek organizacyjnych Fundacji, określanie zakresu ich działania oraz zatwierdzanie ich regulaminów.
6. Decydowanie o przynależności Fundacji do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji.
8. Kontrola stanu majątkowego Fundacji,
9. Ocena funkcjonowania Zarządu.

Dział VI – Zarząd Fundacji powrót do góry

§19.
1. Zarząd Fundacji kieruje działaniami Fundacji w oparciu o uchwały Rady Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 7 osób, w tym Prezesa Fundacji i Wiceprezesa, powołanych przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.
2a. Członkami Zarządu nie mogą być osoby które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą być równocześnie członkami Zarządu Fundacji.
4. Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes z własnej inicjatywy, lub na wniosek innego członka Rady lub Zarządu, ustalając termin, miejsce i porządek zebrania. Zebrania Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku. Prezes Zarządu lub Wiceprezes przewodniczy zebraniu Zarządu.
5. Zarząd jest zdolny do podjęcia uchwał w sprawach należących do jego kompetencji w obecności co najmniej 1/3 swych członków, lecz nie mniej niż dwóch, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad na 7 dni przed datą zebrania. Jeżeli wszyscy członkowie są obecni na Zebraniu, wówczas Zarząd może obradować i podejmować uchwały i decyzje bez uprzedniego formalnego zwołania.
6. Zarząd o swoich zebraniach i porządku obrad powiadamia także Radę Fundacji oraz Komisję Rewizyjną.
7. W zebraniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej jeśli wyrażą taką chęć.

§20.
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu lub utraty przez niego osobowości prawnej.
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w dowolnym czasie przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
3. Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub całego Zarządu składany jest na piśmie przez minimum dwóch członków Rady Fundacji. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest przez Radę Fundacji z pominięciem w głosowaniu osoby, lub osób, których ten wniosek dotyczy.

§21.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Opracowywanie sposobów realizacji decyzji Rady Fundacji oraz podejmowanie szczegółowych działań z tym związanych.
3. Realizacja celów statutowych,
4. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
6. Nadzór nad pracą pracowników i wolontariuszy oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności.
7. Składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
8. Wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
9. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
10. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

§22.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa bądź wyznaczonych przez nich pełnomocników.

§23.
1. Zarząd Fundacji może zawierać umowy sprzedaży, najmu, oddania w dzierżawę, oddania w darowiźnie, ustanawiania użytkowania, użyczania, lub jakiegokolwiek innego dysponowania składnikami majątku Fundacji tylko na podstawie wyraźnej dyrektywy Rady Fundacji w formie uchwały Rady, z zastrzeżeniem ust.: 1a, 1b, 1c, 3.
1a. W przypadku tych składników majątku Fundacji które zostały przekazane do gospodarowania bądź użytkowania dla Samodzielnej Jednostki Terenowej Fundacji, do zawarcia przez Zarząd umów wymienionych w ust. 1 wymagana jest wyraźna dyrektywa Rady danej Samodzielnej Jednostki Terenowej w formie uchwały podjętej w obecności wszystkich członków tej Rady oraz wyraźna dyrektywa Rady Fundacji w formie uchwały Rady.
1b. Ziemia bądź grunty należące do Fundacji nie mogą zostać sprzedane.
1c. Ziemia bądź grunty należące do Fundacji mogą zostać przekazane w darowiźnie tylko takiej organizacji, która ma statutowy zakaz sprzedaży Ziemi i gruntów oraz której cele zbieżne są z celami statutowymi Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może zatrudniać pracowników tylko na podstawie wyraźnej dyrektywy Rady Fundacji w formie uchwały Rady.
3. Zarząd nie ma prawa zastawiać lub obciążać hipoteką posiadanych przez Fundację środków trwałych.

Dział VII – Komisja Rewizyjna powrót do góry

§23a.
1. Komisja Rewizyjna, jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzoru i kontroli z głosem doradczym i opiniotwórczym.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 7 członków, których powołuje i odwołuje w każdym czasie Rada Fundacji. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powoływany przez Radę Fundacji.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji i Rady Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,
b) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji,
c) badanie prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem księgowości Fundacji,
d) przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających wnioskowanych przez Zarząd Fundacji, Radę Fundacji, jednostki organizacyjne lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji z głosem doradczym. Mają oni również prawo dostępu i wglądu w księgi i dokumenty Fundacji.
7. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w roku. Posiedzenia zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego Komisji albo na wniosek któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub Rady.

Dział VIII – Samodzielne Jednostki Terenowe Fundacji (SJTF) i zasady ich funkcjonowania powrót do góry

§23b.
1. Samodzielne Jednostki Terenowe Fundacji, zwane dalej “SJTF”, są takimi jednostkami, placówkami bądź oddziałami Fundacji, którym powierza się do samodzielnego gospodarowania grunty i nieruchomości będące własnością Fundacji.
2. SJTF powoływane są przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.
3. Każda SJTF posiada kolektywny organ zwany Radą Samodzielnej Jednostki Terenowej Fundacji, w skrócie: “Rada SJTF”, który decyduje o wszelkich sprawach dotyczących SJTF, jej mieszkańców, działaczy oraz o gospodarowaniu powierzonymi jej gruntami, nieruchomościami i ruchomościami.
4. Każda Rada SJTF działa w zgodności ze Statutem Fundacji, przepisami prawa oraz w oparciu o wewnętrzne regulaminy, które uchwala samodzielnie.
5. Szczegółowe zasady pracy każdej Rady SJTF oraz Koordynatora SJTF określone są w wewnętrznych regulaminiach poszczególnych SJTF.
6. Wewnętrzne regulaminy SJTF oraz wszelkie zmiany do tych regulaminów zatwierdzane są pod rygorem nieważności przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
7. Każda Rada SJTF wybiera ze swego grona Koordynatora Samodzielnej Jednostki Terenowej Fundacji, zwanego dalej “Koordynatorem SJTF”.
8. Pierwszy skład Rady SJTF oraz pierwszy Koordynator SJTF powoływany jest przez Radę Fundacji wraz z powołaniem SJTF.
9. Koordynator SJTF:
a) staje się w trakcie i na mocy pełnienia swej funkcji Członkiem Rady Fundacji.
b) upoważniony jest do reprezentowania SJTF na zewnątrz oraz do składania oświadczeń woli w imieniu SJTF we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych.
c) upoważniony jest do prezentowania woli i stanowiska Rady SJTF.
10. Do Obowiązków Koordynatora SJTF należy:
a) przesyłanie do Zarządu Fundacji kopii protokołów z oficjalnych Zebrań Rady SJTF w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu przez Radę SJTF, wraz z kopiami wszystkich uchwał i załączników.
b) prowadzenie i aktualizowanie listy członków Rady SJTF, oraz listy mieszkańców i działaczy SJTF, oraz przesyłanie tych list do Zarządu Fundacji po każdorazowej aktualizacji.
c) przesyłanie do Zarządu Fundacji corocznych raportów z działalności SJTF nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.
11. Na wniosek co najmniej dwóch swoich członków Rada SJTF może w każdym czasie dokonać zmiany Koordynatora SJTF.
12. Rada SJTF podejmuje uchwały na Zeraniach Rady SJTF w obecności przynajmniej połowy swych uprawnionych do głosowania członków pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady SJTF zostali skutecznie zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad na 7 dni przed datą zebrania.
13. Zebrania Rady SJTF odbywają się w siedzibie SJTF.
14. Członkowie Rady SJTF, którzy nie mogą być obecni na zebraniu Rady SJTF mogą wyrażać swoja opinię na temat każdego punktu porządku obrad w sposób zdalny (pisemnie, elektronicznie, telefonicznie).
15. Nowi Członkowie Rady SJTF powoływani są przez Radę SJTF w drodze uchwały na czas nieoznaczony.
16. Członkowstwo w Radzie SJTF ustaje na skutek:
– Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Radzie SJTF zgłoszonej na piśmie.
– Śmierci członka Rady SJTF.
17. Członkowstwo w Radzie SJTF może zostać czasowo zawieszone na okres od miesiąca do dwunastu miesięcy na mocy:
– dobrowolnej czasowej rezygnacji z aktywnego udziału w pracach SJTF zgłoszonej na piśmie,
– uchwały rady SJTF uzasadnionej brakiem dobrowolnego zaangażowania członka Rady SJTF w pracach i działalności SJTF przez okres minimum roku,
– uchwały rady SJTF uzasadnionej brakiem fizycznego lub zdalnego uczestnictwa w trzech kolejnych posiedzeniach Rady SJTF.
– uchwałą rady SJTF uzasadnionej działaniem godzącym w dobre imię SJTF oraz Fundacji.
18. Decyzję o zawieszeniu członka Rady Samodzielnej Jednostki Terenowej Fundacji podejmuje Rada SJTF na wniosek przynajmniej dwóch członków Rady SJTF z pominięciem w głosowaniu osoby której zawieszenie dotyczy.
19. Członek Rady SJTF, który został czasowo zawieszony może brać udział w zebraniach Rady SJTF z głosem doradczym.
20. Po upływie okresu zawieszenia, w celu powrotu do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady SJTF, członek Rady SJTF który został zawieszony składa pisemną deklarację aktywnego uczestnictwa w działalności Rady SJTF. Deklaracja ta jest niezbędna do uznania uprzednio zawieszonego członka Rady SJTF za aktywnego i posiadającego ponownie pełne prawo do głosu na zebraniach Rady SJTF.
21. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, na wniosek przynajmniej 5 osób zamieszkujących na terenie SJTF od przynajmniej roku, Rada Fundacji może drogą uchwały rozwiązać dotychczasową Radę SJTF i powołać nową Radę SJTF, składającą się z mieszkańców danej SJTF. W głosowaniu Rady Fundacji nad rozwiązaniem Rady SJTF pomija się głos Koordynatora tej Rady SJTF oraz tych Członków Rady Fundacji, którzy są jednocześnie Członkami Rady SJTF której głosowanie dotyczy.
22. W celu likwidacji SJTF wymagane jest podjęcie jednomyślnej uchwały Rady SJTF przy fizycznej obecności wszystkich uprawnionych do głosowania członków Rady SJTF a następnie podjęcie Uchwały Rady Fundacji akceptującej tą likwidację.

Dział IX – Działacze Fundacji powrót do góry

§23c.
1. Działaczem Fundacji może być każda osoba fizyczna deklarują chęć działania na rzecz Fundacji, realizacji jej celów i popularyzacji osiągnięć.
2. Działacz fundacji może reprezentować Fundację na zewnątrz na mocy upoważnienia wystawionego przez każdego z członków Zarządu lub każdego z kierowników, dyrektorów i koordynatorów poszczgólnych jednostek organizacyjnych Fundacji.

Dział X – Zmiana statutu Fundacji powrót do góry

§24.
1. Zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji, jednomyślnie, w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady, w tym Fundatora, z zastrzeżeniem ust. 3, przy czym informacja o porządku obrad powinna wyraźnie wskazywać, które postanowienia statutu mają ulec zmianie.
2. Zmiana Statutu Fundacji nie może w istotny sposób naruszyć celów realizowanych przez Fundację oraz konsensualnego modelu podejmowania decyzji przez wszystkie Organy Fundacji.
3. Zmiana par. 23 oraz 23b oprócz warunku wymienionego w ust. 1 wymaga uchwał wszystkich Rad Samodzielnych Jednostek Terenowych Fundacji przy udziale wszystkich uprawnionych do głosowania członków tych Rad.

Dział XI – Postanowienia szczególne powrót do góry

§25.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji, drogą uchwały, jednomyślnie, w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady, w tym Fundatora z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Połączenie może nastąpić tylko w przypadku zachowania dotychczasowych celów Fundacji, jej struktury organizacyjnej oraz konsensualnego modelu podejmowania decyzji przez wszystkie Organy Fundacji.
4. Szczegółowe warunki połączenia muszą być zaakceptowane przez wszystkie Rady Samodzielnych Jednostek Terenowych Fundacji w formie uchwał.

§26.
Fundacja, jej organy, oraz reprezentanci tych organów mają prawo zaciągania w imieniu i na rzecz Fundacji tylko takich kredytów oraz pożyczek które wolne są od odsetek.

§27.
Fundacja, jej organy, oraz reprezentanci tych organów nie mają prawa podpisywania w imieniu Fundacji i na rzecz Fundacji jakichkolwiek umów lub zobowiązań, które mogłyby obciążać hipotekę nieruchomości należących do Fundacji.

§27a.
Fundacja, jej organy, oraz reprezentanci tych organów nie mają prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Organów Fundacji, lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§28.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana.
2. Likwidacja Fundacji może nastąpić tylko w przypadku braku Samodzielnych Jednostek Terenowych Fundacji, lub po ich uprzedniej likwidacji zgodnie z par. 23b ust. 13.
3. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w obecności wszystkich członków, określając likwidatora, oraz szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
4. Posiadana przez Fundację ziemia nie może być spieniężona przy likwidacji Fundacji, natomiast musi być przekazana w całości ze zobowiązaniem kontynuowania realizacji celów do których ta ziemia jest przeznaczona.
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, organizacjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji i które mają ustanowiony statutowy zakaz sprzedaży Ziemi i gruntów.
6. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra.

§29.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

powrót do góry

Reklamy
%d blogerów lubi to: